صنعت کفش

 از آنجاکه پلیمر ها در ساختار کفش نقش اساسی دارند و در قسمت های مختلف تشکیل دهنده کفش به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرند

از این رو شرکت مشاوران هماهنگ یار  انواع گریدهای مواد اولیه صنعت کفش را تامین می نماید .

 

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 14.JPG
 • product 10.jpg
 • product 9.jpg
 • product 16.jpg
 • product 17.jpg
 • product 3.jpg
 • product 2.jpg
 • product 7.jpg
 • product 11.jpg
 • product 5.jpg
 • product 6.jpg
 • product 18.jpg
 • product 1.jpg
 • product 8.jpg
 • product 12.jpg
 • product 15.jpg
 • product 4.jpg